top of page

Verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSING. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch ter kennis gebracht aan iedere klant teneinde hem toe te laten een bestelling te plaatsen. Bijgevolg, door zijn bestelling, aanvaardt de klant zonder voorbehoud de algemene verkoopsvoorwaarden van de GENERAL DECORATION BVBA Hij ziet aldus af van alle andere voorwaarden, met name diegene die op zijn eigen handelsdocumenten voorkomen. 


2. BESTELLING. Geen enkele bestelling kan afgezegd of gewijzigd worden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord. Teneinde de bestelling te bekrachtigen, dient een bedrag van 30% betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon. In geval van annulering, blijft het voorschot behouden als schadevergoeding.


3. VOORSCHOTTEN. Het bedrag van de gevraagde voorschotten maakt geen raming uit van het geheel van de bedragen die blootgesteld en/of opgelopen kunnen worden, met name in de veronderstelling van aanvraag van bijkomende werken. In functie van de vordering van de gevraagde werken, de gepresteerde werkuren en/of de gedane kosten of eventueel in geval van bijzondere omstandigheden, kunnen één of meerdere bijkomende voorschotten gevraagd worden aan de klant, van zodra het voorgaande gestorte voorschot op is. 


4. TERMIJNEN. De leverings- of uitvoeringstermijnen van de werken worden enkel gegeven ter informatie. Elke achterstand van materiaal of van verrichte arbeid kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de annulering van de bestelling, schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook.


5. BETALING. De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst, behalve bij uitdrukkelijke en geschreven derogatie vermeld op de voorkant van de bestelbon of van de faktuur. Iedere faktuur, niet betaald op de vervaldag, heeft van rechtswege, bij de vervaldatum en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de gebruikelijke moratoire intrest van 12% per jaar tot gevolg. In dit geval, zal het bedrag van de faktuur, van rechtswege en zonder aanmaning, eveneens vermeerderd worden met een bedrag van 15% met een minimum van 250€ als forfaitaire schadeloosstelling. Afbetalingstermijnen aanvragen doet huidige clausule niet teniet. Het boetebeding blijft geldig, zelfs in geval van laattijdige betaling van de hoofdsom.


6. OPEISBAARHEID. In geval van gespreide of opeenvolgende bestellingen, kan het  niet betalen van een contractuele vervaltermijn leiden tot de onmiddellijke invorderbaarheid van de nog verschuldigde bedragen.


7. BETWISTING. Bij gebrek aan een gedetailleerde en gemotiveerde betwisting, verstuurd per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na de verzenddatum, zullen de facturen als aanvaard beschouwd worden en kunnen zij geen voorwerp meer uitmaken van betwisting.


8. VERBINTENIS. De GENERAL DECORATION BVBA zal zijn mandaat uitvoeren op professionele wijze, volgens de regels van de kunst. Ze zal echter, in geen enkel geval, kunnen gehouden worden tot een resultaatsverbintenis.


9. EIGENDOMSVOORBEHOUD. Al de verkochte niet betaalde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van alle schulden. Geen enkele klacht zal aanvaard worden indien de klant over de betwiste goederen, volledig of gedeeltelijk, heeft beschikt op welke wijze dan ook.


10. OPZEG. Opeenvolgende werken worden verondersteld te zijn uitgevoerd krachtens een ongeschreven aannemingsovereenkomst die slechts kan worden beëindigd mits een opzeg van 3 maand. De GENERAL DECORATION BVBA zet de werken verder tijdens deze opzegperiode. Indien de klant zich verzet tegen de uitvoering van de werken, zal hij de overeengekomen prijs moeten betalen voor de uitvoering van de werken tot de vervaldag van de opzegperiode, en dit ten titel van verbrekingsvergoeding.


11. AFSTAND. Het feit dat de GENERAL DECORATION BVBA zich op een bepaald ogenblik niet beroept op om het even welke huidige verkoopsvoorwaarde, kan niet beschouwd worden als afstand van welke voorwaarde dan ook.


12. BEVOEGDHEID. Enkel de Rechtbanken van Brussels zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot deze verkoop.


13. GARANTIE. Aangezien we met Belgische ambachtslieden werken, zijn onze producten CE-gecertificeerd. Indien nodig kunnen we UL-elementen in de doos opnemen, maar het hele product is niet UL-gecertificeerd. Materiaal te plaatsen door een erkend elektricien, anders wijzen wij alle verantwoordelijkheid of garantie af.

bottom of page